Program
realizacji celu pożytku publicznego, polegającego na rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na obszarze Gminy i Miasta Borne Sulinowo

1.

Fundacja AGRO-FUND z siedzibą w Warszawie (dalej Fundacja), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000037220 jest organizacją pożytku publicznego, przy czym:

 1. zgodnie z § 7 pkt 8 Statutu Fundacji jednym z celów Fundacji jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. zgodnie z § 8 Statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • pomoc w realizacji różnorodnych inicjatyw, pomysłów teoretycznych i praktycznych,
 • upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji założonych celów,
 • wspieranie finansowe lub rzeczowe osób fizycznych i prawnych, w tym osób fizycznych i prawnych realizujących cele Fundacji.

2.

Celem niniejszego projektu jest ochrona militarnej tradycji Bornego Sulinowa, której przedmiotem jest:

 • ochrona pamięci więźniów obozu jenieckiego Oflag II D Gross Born,
 • podtrzymywanie militarnej tradycji Bornego Sulinowa jako siedziby garnizonu wojskowego w celu zachowania i prezentacji pamiątek historycznych w postaci sprzętu wojskowego jednostek wojskowych polskich, radzieckich i niemieckich sprzed roku 1990.

3.

Na potrzeby związane z realizacją projektu Fundacja przeznaczy:

 • budynek, posadowiony na stanowiącej własność Fundacji nieruchomości, położonej w Bornym Sulinowie przy ul. Orła Białego 20 (nieruchomość),
 • inne środki rzeczowe i finansowe, przeznaczone na zachowanie i prezentację pamiątek historycznych, związanych z garnizonem wojskowym Borne Sulinowo oraz obozem jenieckim Oflag II D Gross Born.

4.

Partnerzy/Wolontariusze Fundacji pozyskują, rekonstruują, naprawiają oraz przekazują na własność Fundacji lub jako depozyty pamiątki historyczne w postaci archiwaliów oraz sprzętu militarnego po jeńcach obozu jenieckiego Oflag II D Gross Born oraz byłych formacjach wojskowych wojsk niemieckich, radzieckich oraz polskich sprzed roku 1990 w postaci pojazdów oraz wyposażenia wojskowego.

5.

Partnerzy/Wolontariusze przekazują pamiątki historyczne na własność Fundacji lub w depozyt nieodpłatnie.

6.

Fundacja we współdziałaniu z Partnerami/Wolontariuszami projektu:

 • pozyska instrukcje oraz dokumentacje pojazdów militarnych w celu rekonstrukcji pojazdów militarnych zgodnie z prawdą historyczną,
 • dokona remontów, rekonstrukcji oraz napraw pamiątek historycznych, przy czyn Fundacja umożliwi demontaż, konserwację, w tym odrdzewianie, malowanie i ponowny montaż pamiątek historycznych na terenie nieruchomości,
 • będzie katalogować i opracowywać zbiory,
 • sporządzi dokumentację fotograficzną zbiorów.

7.

Fundacja po uprzednim porozumieniu z Partnerami/Wolontariuszami zobowiązuje się udostępniać przyjęte w depozyt pamiątki historyczne:

 • na terenie nieruchomości w celach edukacyjnych i naukowych,
 • na pokazach grup rekonstrukcyjnych, zlotach i innych imprezach masowych i niemasowych, organizowanych poza terenem nieruchomości.

8.

Partnerzy/Wolontariusze, przystępując do niniejszego programu wyrażają zgodę na utrwalanie depozytów za pomocą techniki fotograficznej i audio wideo, na ich publikację w materiałach książkowych, prasowych, telewizyjnych oraz za pośrednictwem Internetu.

9.

Fundacja deklaruje, że realizacja niniejszego Programu służy zorganizowaniu na terenie Bornego Sulinowa stałej w ramach „Muzeum Garnizonu Borne Sulinowo”, którego celem będzie:

 • gromadzenie i trwała ochrona pozyskanych zbiorów, ich popularyzacja i upowszechnianie,
 • korzystanie ze zgromadzonych zbiorów w ramach wystaw stałych i czasowych,
 • poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych,
 • prowadzenie archiwum i biblioteki,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.


AGRO-FUND