O Fundacji

Fundacja "AGRO-FUND" została założona w 1989 roku.

W pierwszym okresie funkcjonowania Fundacja prowadziła obok działalności pożytku publicznego również działalność gospodarczą. Wszystkie wpływy z działalności gospodarczej oraz pozostałe dochody Fundacja kierowała na wspieranie finansowe inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego, równocześnie wspierając np. stowarzyszenia pacjentów lub organizacje zwalczania chorób, placówki oświatowo-wychowawcze w małych miejscowościach, a także rozwój sportu wśród młodzieży szkolnej, wspierając finansowo kluby sportowe, w tym kluby tenisa stołowego.

W latach 1989-1994 Fundacja przekazała pomoc bezzwrotną na realizację powyższych celów ogółem w kwocie 28,3 mld starych złotych (przed denominacją w 1995 roku), w latach 1995- 2000 - w kwocie 2,25 mln PLN, a w latach 2001-2005 - w kwocie 1,3 mln PLN, tj. ogółem w okresie swej działalności w latach 1989-2005 - 28,3 mld starych złotych i 3,55 mln PLN.

Począwszy od 2005 roku Fundacja wzmocniła swoje zaangażowanie w działalność prospołeczną i edukacyjną, realizując m.in. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi "Od Psychoedukacji do Kariery", w ramach którego szkoliła osoby leczone psychiatrycznie m.in. w zakresie obsługi komputera oraz w latch 2005-2008 znalazła zatrudnienie dla 21 osób chorych psychicznie. Obecnie program ten został zawieszony z uwagi na wprowadzone od początku 2009 roku przepisy powodujące brak atrakcyjności osób z chorobami psychicznymi na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2006/2007 Fundacja prowadziła także Program stypendialny mający na celu wyrównywanie szans społeczno-edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich i w jego ramach ufundowała stypendia dla trojga młodych osób pochodzących z terenów wiejskich. Fundacja nie kontynuuje obecnie wypłat stypendiów z uwagi na brak finansowego wsparcia ze strony innych podmiotów. Program stypendialny zostanie wznowiony z chwilą znalezienia sponsora, który razem z Fundacją "AGRO-FUND" zechce wesprzeć finansowo ubogą młodzież wiejską.